Day expression of gratitude plan Kansai area of Crab

1605kansaikaninohiApplication of day expression of gratitude plan quiz of Crab from this